โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์

                ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ทั่วไป เป็นการเรียนแบบผสมผสานระหว่างวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านเวชนิทัศน์ให้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เน้นการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ดังนั้นนักเวชนิทัศน์จึงเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสื่อทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

#
       

ข้อมูลทั่วไปรหัสและชื่อหลักสูตร
         ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์
          ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Illustration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์)
         ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เวชนิทัศน์)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science Program (Medical Illustration)
         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Medical Illustration)

วิชาเอก
          เวชนิทัศน์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
             - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
          2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาพื้นฐาน 22 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาบังคับ 68 หน่วยกิต
          3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          4) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต